Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

Počasí dnes:

29. 5. 2024

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, k večeru od západu místy přeháňky. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/ZastavitDalší

Svátek

Svátek má Maxmilián

Mobilní verze

mobilní verze webu

Navigace

Obsah

1

1

2

 

1

i1

1

1

award

a

let1

let2

let3

1

Letáky ke stažení ve formátu pdf zde: leták1, leták2

 

Stanovy obchodní korporace

AGROFRUKT, družstvo

 

AGROFUKT, družstvo (dále jen „družstvo“), IČ: 494 55 451, se sídlem Herbenova farma 429/11, 693 01 Hustopeče, bylo založeno na ustavující členské schůzi dne 19. 1. 1993 a do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně bylo zapsáno 30. listopadu 1993, v oddílu Dr. 2531.

Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.

 

 

Článek 1

Účel a název družstva

 

 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání a vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob.

 

 1. Obchodním názvem družstva a jeho sídlem je: AGROFRUKT, družstvo.

 

 1. Sídlem družstva je Herbenova farma 429/11, 693 01 Hustopeče u Brna.

 

 1. Na adrese www.agrofrukt.cz jsou umístěny internetové stránky družstva, kde jsou uveřejněny pozvánky na valnou hromadu, stanovy a další informace pro členy.

 

 1. Pokud se v těchto stanovách píše odkaz na NOZ, myslí se zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud se v těchto stanovách píše odkaz na ZOK, myslí se tím zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

 

 

Článek 2

Předmět podnikání:

 

 1. Předmětem podnikání družstva je:

 

 1. Zemědělská výroba, zpracování a prodej zemědělských a jiných produktů,
 2. Hostinská činnost,
 3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

         d)    Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

 

 

Článek 3

Vznik členství

 

 1. Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické, které splní podmínky členství uvedené ve stanovách.

 

 1. Podmínkou členství v družstvu je pronájem zemědělských pozemků družstva, které vlastník/člen družstva nevyužívá ve svém vlastním zemědělském podnikání, pokud se s nimi družstvo nedohodne jinak. Jestliže člen nemá pozemek pronajatý ve družstvu, může ho získat koupí od smluvních partnerů družstva (tyto pozemky má družstvo smluvně v nájmu). Družstvo se zavazuje, dle finanční situace, nově odkoupené pozemky v areálu v budoucnu odkoupit. O finanční situaci družstva rozhoduje členská schůze.

 

 1. Členství v družstvu vzniká:
 1. při založením družstva dnem vzniku družstva
 2. za trvání družstva přijetím za člena na základě usnesení členské schůze dnem jeho rozhodnutí
 3. převodem členství nebo přechodem družstevního podílu, nebo jiným způsobem, který stanoví zákon

 

 1. O přijetí fyzické osoby nebo právnické osoby za člena družstva rozhoduje členská schůze družstva na návrh představenstva družstva.

 

 1. Členství nevzniká před splacením základního členského vkladu, jakož i před pronájmem zemědělské půdy družstvu, jestliže tomu nebrání uzavřené smlouvy o pronájmu pozemků jiným fyzickým nebo právnickým osobám, případně jestliže se družstvo a člen nedohodli jinak. Po skončení platnosti těchto smluv o pronájmu pozemků je člen povinen pronajmout zemědělskou půdu družstvu (jedná se o půdu, která je v areálu družstva).

 

 1. Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení zákona nebo těchto stanov, může stát členem družstva.

 

 1. Člen může převést svůj členský podíl na jiného člena družstva nebo na osobu, která není členem družstva, pouze se souhlasem představenstva. Proti zamítavému rozhodnutí představenstva se člen může odvolat k členské schůzi, která je oprávněna o tomto převodu členského podílu následně rozhodnout.

 

 1. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají rozhodnutím představenstva či členské schůze o schválení převodu družstevního podílu. Souhlas představenstva s převodem družstevního podílu nelze změnit ani odvolat.

 

 1. Družstevní podíl přechází na právního nástupce člena za podmínek stanovených ZOK nebo stanovami.

 

 1. Družstvo vede seznam členů podle ust. § 580 ZOK

 

Článek 4

Zánik členství

 

 1. Členství zaniká:
  1. písemnou dohodou,
  2. vystoupením člena,
  3. vyloučením člena
  4. převodem družstevního podílu,
  5. přechodem družstevního podílu
  6. smrtí člena družstva,
  7. zánikem právnické osoby, která je členem družstva,
  8. prohlášením konkurzu na majetek člena družstva,
  9. zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,
  10. doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízení výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu.
  11. zánikem družstva bez právního nástupce

 

 1. Písemnou dohodou zaniká členství člena v družstvu dnem sjednaným v dohodě. Dohodu schvaluje členská schůze.

 

 1. Vystoupením zaniká členství uplynutím 6 měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení představenstvu družstva, pokud se však člen a představenstvo nedohodnou na lhůtě kratší. Oznámení o vystoupení může být odvoláno jen písemně se souhlasem představenstva družstva.

 

 1. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena, byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo jeho členu, porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně své členské povinnosti vyplývající ze zákona a stanov družstva, porušil-li člen vůči družstvu pravidla hospodářské soutěže nebo zneužil-li jejího jména, popř. jednal tak, že poškodil zájmy družstva, nebo porušil-li statut družstva vlastníků (vklad a pronajatá půda).

 

 1. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena také v případě, že přestal splňovat podmínky členství.

 

 1. Proti rozhodnutí o vyloučení má člen právo podat odůvodněné námitky k členské schůzi. Potom platí ust. §§617, 618 a násl. ZOK.

 

 

Článek 5

Základní kapitál družstva

 

 1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se členové družstva zavázali a uhradili jej. Zapisovaný kapitál družstva činí 100.000,- Kč.

 

 1. Podmínkou vzniku členství v družstvu je mimo povinnosti specifikované v čl. 3 odst. 2 také splacení částky základního členského vkladu ve výši 10 000 Kč. Po 1. lednu 1996 pro nového člena (fyzická, nebo právnická osoba) činil členský vklad 20 000 Kč. V případě, že o členství v družstvu požádá další fyzická nebo právnická osoba po 23. 5. 2010 a bude představenstvem přijat za člena, pak základní členský vklad činí 100 000 Kč a musí být splacen nejpozději do 3 měsíců po přijetí za člena.

 

 1. Členové družstva, kteří splatili základní členský vklad, se mohou zavázat ke splacení dalšího členského vkladu a to až do výše čtyřnásobku splaceného základního členského vkladu. Po splacení tohoto dalšího členského vkladu má člen družstva tato práva:
 1. Při hlasování na členské schůzi družstva má člen tolik hlasů, kolik složil členských vkladů, mimo případy kdy členská schůze rozhoduje o věcech uvedených v ust. § 650, odst. 2. ZOK a dále při rozhodování o dispozicích s majetkem družstva. Potom platí, že každý člen má při hlasování na členské schůzi jeden hlas. 
 2. Při rozdělování zisku má právo podílet se na něm podle počtu splacených členských vkladů.

 

 

Článek 6

Vypořádání se členem při zániku členství

 

 1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.

 

 1. Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k členskému vkladu vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k členským vkladům k poslednímu dni tohoto účetního období.

 

 1. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav čistého obchodního jmění družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádaného podílu se nepřihlíží ke jmění, jež je v nedělitelném fondu a v kapitálovém fondu.

 

 1. Nárok na vypořádací podíl je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Nárok na podíl ze zisku vzniká jen za období trvání členství.

 

 1. Vypořádací podíl se uhradí v penězích, v případě věcnou náhradou po dohodě mezi družstvem a bývalým členem.

 

 1. Na vypořádací podíl mají nárok i dědicové, pokud se nestali členy družstva.

 

 

Článek 7

Nedělitelný fond

 

 1. Nedělitelný fond družstva činí nejméně polovinu ze zapisovaného základního kapitálu a jeho další zvyšování je neomezené.

 

 1. Nedělitelný fond slouží zejména k:
  1. úhradě splátek Pozemkovému fondu ČR za koupený majetek
  2. pořízení nového hmotného investičního majetku
  3. krytí nepředvídaných škod

 

 1. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.

 

 

Článek 8

Hospodářská činnost družstva

 

 1. Družstvo hospodaří s majetkem, který je:
 1. majetek tvořený vklady členů a dalšími majetkovými účastmi na podnikání družstva podle stanov
 2. majetek družstva získaný koupí od Pozemkového fondu ČR a hospodářskou činností družstva
 3. pozemky najaté od Pozemkového fondu ČR, členů družstva a ostatních fyzických a právnických osob včetně trvalých porostů
 4. stroje a zařízení, případně jiný hmotný investiční majetek, který byl družstvu pronajat fyzickými nebo právnickými osobami   
 5. dotace ze státního rozpočtu

 

 1. Nemovitý a movitý majetek, který družstvo spravuje, může být pronajímán jednomu či více nájemcům, kteří nakládají s tímto majetkem v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou nebo smlouvou podnájemní, pokud nejde o majetek, který družstvo využívá pro vlastní hospodářskou činnost. Členové družstva mají přednostní právo najmout si majetek družstva nebo s ním hospodařit podle zvlášť dohodnutých podmínek mezi členem a družstvem.

 

 1. Družstvo ve své hospodářské činnosti zabezpečuje krytí vynaložených nákladů příjmy, zvláště, aby beze zbytku a včas byly uhrazeny povinností vůči státu, pronajímatelům, úhrady úvěrů a hodnota majetku družstva rostla.

 

 1. Členové družstva se mohou v souladu s ustanovením § 563 a násl. ZOK podílet formou další členského vkladu (odst. 1, bod a) na financování pořízení hmotného investičního majetku družstva za těchto podmínek:
 1. Výše této majetkové účasti není omezena. Každoročně se zúročuje 5% úrokem, který automaticky zvýší objem této majetkové účasti (pokud nejsou úroky vyplaceny). Forma této účasti se specifikuje přesně, družstvo má právo stejnou formou tuto účast narovnat.
 2. Při vystoupení z družstva v souladu se stanovami se tato další majetková účast vrátí formou vyčlenění a převodu trvalého porostu do vlastnictví vystoupivšího člena o výměře a hodnotě odpovídající výši této majetkové účasti, pokud nedojde k dohodě o finančním vypořádání.

 

 1. Nedělitelný fond družstva slouží k soustředění prostředků určených na pořízení hmotného investičního majetku, zvláště pokud jde o získané dotace ze státního rozpočtu a další majetkové účasti určené na pořízení hmotného investičního majetku družstva podle článku 7 odst. 2.

 

 1. Dosažený zisk se požívá k:
 2. úhradě daně z příjmu
 3. k dotaci do nedělitelného fondu
 1. k zúročení dalších majetkových účastí členů určených na pořízení hmotného investičního majetku podle odst. 2, přičemž toto zúročení povyšuje celkový objem majetkové účasti člena
 2. k rozdělení členům.

 

 1. Na určení výše zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání roční účetní závěrky. Podíl člena na zisku se stanoví tak, že částka určená k rozdělení se dělí na dvě části: za finanční vklad přináleží 40% a za pronajatý majetek (množství ha) 60 %.

 

 1. Při výpočtu podílu člena družstva na zisku za finanční vklad se 40% částky určené k rozdělení mezi členy podělí počtem splacených členských vkladů a členovi se vyplatí alikvotní část jeho splacených členských vkladů.

 

 1. Při výpočtu podílu člena družstva na zisku za pronajatý majetek se 60% částky určené k rozdělení mezi členy se podělí celkovým počtem pronajatých ha od členů a členovi se vyplatí alikvotní část k jeho vlastnickým ha.

 

 1. Členská schůze může rozhodnout, že členu družstva, který má vůči družstvu nesplněné závazky po dobu více jak 6 měsíců, nebo který zvláště závažným způsobem poškodil družstvo, což je předmětem soudní žaloby, se podíly na zisku za příslušný rok nepřiznají

 

 

Článek 9

Orgány družstva

 

 1. Orgány družstva jsou členská schůze, představenstvo a kontrolní komise.

 

 1. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva. Je-li členem družstva právnická osoba, je povinná zmocnit fyzickou osobu jednat za ni v orgánu družstva.

 

 1. Pro platnost usnesení členské schůze, představenstva a kontrolní komise se vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů.

 

 

Článek 10

Členská schůze

 

 1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva (dále jen členská schůze).

 

 1. Členská schůze se schází ve lhůtách schválených členskou schůzí, nejméně však jednou za rok.

 

 1. O způsobu svolání členské schůze rozhoduje představenstvo družstva s tím, že všichni členové musí být o svolání vyrozuměni nejméně 15 dní přede dnem konáním členské schůze na adresu uvedenou v seznamu členů. Svolavatel dále zveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněná až do okamžiku konání členské schůze. Pozvánka musí obsahovat podmínky stanovené v ust. § 636, odst. 2 ZOK.

 

 1. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů.

 

 1. Do působnosti členské schůze v souladu s ust. § 656 ZOK patří:
  1. měnit stanovy
  2. volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise
  3. určovat výši odměny představenstva, kontrolní komise, schvalovat smlouvu o výkonu funkce podle § 59 ZOK
  4. schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou popř. mezitímní účetní závěrku,
  5. rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty
  6. rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního kapitálu
  7. rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva
  8. rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy
  9. schvalovat převod nebo zastavení závodu
  10. schvalovat poskytnutí finanční asistence
  11. rozhodovat o námitkách členů proti rozhodnutí o jeho vyloučení
  12. rozhodovat o uhrazovací povinnosti
  13. rozhoduje o použití rezervního fondu
  14. rozhoduje o vydání dluhopisů
  15. schvaluje smlouvu o tichém společenství
  16. rozhoduje o zrušení družstva s likvidací
  17. volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně
  18. schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem
  19. rozhoduje o dalších otázkách, které zákon či stanovy svěřují do její působnosti

 

 1. Členská schůze si může vyhradit rozhodování o určité záležitosti do své působnosti. O takové záležitosti může být rozhodováno na téže členské schůzi jen tehdy, pokud jsou na členské schůzi přítomni všichni členové družstva a všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na této členské schůzi.

 

 1. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, pokud nevyžaduje zákon či stanovy vyšší počet hlasů. Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o některé ze záležitosti uvedených v ust. § 650 odst. 2 ZOK, je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů.

 

 

 1. Není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 20-ti dnů ode dne konání členské schůze, která nebyla schopna se usnášet. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná se usnášet bez ohledu na to, zda se jí účastní nadpoloviční většina členů. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva.

 

 1. Při hlasování má každý člen tolik hlasů, kolik splatil členských vkladů, pokud stanovy družstva či zákon nestanoví jinak. V případech, kdy se hlasuje o dispozicích s majetkem družstva dle ust. § 650 odst. 2 ZOK, má každý člen pouze jeden hlas. Člen družstva může zmocnit jiného člena, aby jej na členské schůzi zastupoval, nebo k danému úkonu pověřit nečlena formou plné moci.

 

 1. Hlasuje se veřejně aklamací, lístky obdrží členové při prezenci. O jednotlivých bodech lze hlasovat samostatně nebo dohromady.

 

 1. Připouští se rozhodování per rollam.

 

 1. Z každé členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat datum a místo konání schůze, výsledky hlasování, přijatá usnesení, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, a pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona.

 

 1. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. Ust. § 659 odsta.2 ZOK stanoví, ve kterých případech se usnesení členské schůze ověřuje veřejnou listinou.

 

 

Článek 11

Představenstvo

 

 1. Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva, rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo je voleno členskou schůzí a skládá se z minimálního  počtu 3 členů.

 

 1. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá ji za svou činnost. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo v nepřítomnosti pověřený člen představenstva. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je potřeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.

 

 1. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.

 

 1. Představenstvo volí ze svých členů předsedu. Zastupováním předsedy v době jeho nepřítomnosti mohou být pověřeni i další členové představenstva v určeném pořadí stanovené představenstvem.

 

 1. Předseda představenstva organizuje a řídí jednání představenstva, organizuje a řídí běžnou činnost družstva.

 

 1. O průběhu jednání představenstva a o jejích rozhodnutí se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Ustanovení § 709 ZOK stanoví náležitosti zápisu o jednání představenstva.

 

 1. Pro členy představenstva platí ust. § 710 a násl. ZOK o zákazu konkurence člena představenstva. Pokud člen představenstva informuje o těchto skutečnostech členskou schůzi v souladu s ust. § 711 a násl. ZOK, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá.

 

 1. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené v ust. § 46 ZOK a nejsou u ní dány překážky výkonu funkce dle ust. § 46 odst. 2 ZOK.

 

 1. V souladu s ust § 718 odst. 2 ZOK je představenstvo povinno předem informovat kontrolní komisi o každém svém jednání.

 

 

Článek 12

Kontrolní komise

 

 1. Kontrolní komise je oprávněná kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Je volená členskou schůzí v minimálním počtu 3 členů.

 

 1. Kontrolní komise se vyjadřuje ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů.

 

 1. Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorňuje představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy.

 

 1. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce. Ze svých členů volí předsedu.

 

 1. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Představenstvo a jiné orgány družstva jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.

 

 1. O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutí se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Ustanovení § 721 ZOK stanoví náležitosti zápisu o jednání kontrolní komise.

 

 1. Pro členy kontrolní komise platí ust. §722 a násl. ZOK o zákazu konkurence člena kontrolní komise.

 

 

Článek 13

Společná ustanovení a členství v orgánech družstva

 

 1. Funkční období členů orgánů družstva je pětileté.

 

 1. Zástupci právnických osob, kteří jsou členy orgánů družstva, mají stejnou odpovědnost jako by byli členy těchto orgánů osobně. Za jejich závazky z této odpovědnosti ručí právnická osoba, která je zmocnila.

 

 1. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.

 

 1. Členové představenstva a kontrolní komise družstva mohou být podnikateli i členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti, po schválení tohoto práva členskou schůzí za splnění podmínek ZOK a těchto stanov.

 

 1. Každému členu představenstva a kontrolní komise družstva náleží 1 hlas. Hlasuje se veřejně. Na tajném hlasování se může v jednotlivých případech usnést jednotlivý orgán.

 

 1. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo.

 

 1. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím ji určeného člena. Tyto nároky družstva mohou být uplatněny u soudu jen s předchozím souhlasem členské schůze.

 

 

Článek 14

Roční účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření

 

 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Spolu s roční účetní závěrkou navrhne představenstvo způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát.

 

 1. Členové družstva si mohou vyžádat roční účetní závěrku a návrh rozdělení zisku a ztrát k nahlédnutí v místě sídla družstva.

 

 1. Představenstvo zabezpečuje vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, které obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání. Výroční zprávu předkládá představenstvo spolu s roční uzávěrkou k projednání členské schůzi.

 

 

 

Článek 15

Zrušení a likvidace družstva

 

 1. Družstvo se zrušuje:
 1. dnem uvedeným v rozhodnutí členské schůze o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází ke zrušení společnosti likvidací,
 2. dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
 3. dnem uvedeným v rozhodnutí členské schůze, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze,
 4. převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato,
 5. zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě konkursu,
 6. zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku

 

 1. Družstvo vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušeno, nestanoví-li zákon jinak. Vstup družstva do likvidace a osoba likvidátora se zapisuje do obchodního rejstříku na návrh představenstva. Po dobu likvidace se užívá firma družstva s dovětkem „v likvidaci“.

 

 1. Likvidátora na návrh představenstva jmenuje členská schůze. Likvidátor jmenovaný členskou schůzí může být odvolán členskou schůzí a nahrazen jiným likvidátorem. Členové družstva mohou s uvedením důvodu požádat soud, aby odvolal likvidátora jmenovaného valnou a nahradit jinou osobou.

 

 1. Likvidátor činí jménem družstva jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Při výkonu této působnosti plní závazky družstva, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje družstvo před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává práva družstva. Nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřízených obchodů, nebo je-li to potřebné k zachování hodnoty majetku družstva nebo k jeho využití, nejedná-li se o pokračování v provozu podniku.

 

 1. Likvidátor je oprávněn jednat jménem společnosti též ve věcech zápisu do obchodního rejstříku. Při likvidaci postupuje likvidátor dle ustanovení § 187 a nás. NOZ.

 

 1. Likvidační zůstatek se rozdělí členům v poměru násobků splacených členských vkladů jednotlivých členů a počtu ukončených let jejich členství. Pro započítání roků členství se použijí přiměřeně ustanovení článku 6 těchto stanov pro vypořádací podíl. Likvidační zůstatek může být vyplacen až po uplynutí lhůty 3 měsíců po odvolání člena družstva, který nesouhlasí s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku, k soudu, případně až po pravomocném rozhodnutí soudu.

 

 1. Družstvo zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. V ostatním se pro zrušení a zánik družstva použijí přiměřeně příslušná ustanovení NOZ § 168 a násl. a příslušná ustanovení ZOK.

 

 

 

 

 

 

Článek 16

Závěrečné ustanovení

 

 1. Stanovy byly přizpůsobeny zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech v souladu s ust. § 777 odst. 2. Toto přizpůsobení bylo schváleno členskou schůzí den 22. 6. 2014.

 

 1. Družstvo se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, jako celku v souladu s ust. § 777 odst. 5 tohoto zákona.

 

 1. Pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, použije se příslušná ustanovení NOZ a především pak příslušná ustanovení ZOK. Právní poměry družstva se řídí právním řádem České republiky.

 

 1. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení těchto stanov nemá za následek neplatnost nebo neúčinnost těchto stanov jako celku.

 

 

 

V Hustopečích dne 22.6. 2014

 

      
 

………………………

Ing. Stanislav Vrba

předseda představenstva

 

………………………

Bronislav Průdek

člen představenstva

 

………………………

Vít Klimeš

člen představenstva